Szanowni Państwo członkowie Oddziału Szczecińskiego PTK,

Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego PTK odbędzie się 22.06.2019 (sobota) o godzinie 10.00.

Zgodnie z już obowiązującym zmienionym statutem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Walne Zgromadzenie Członków PTK zostało zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów PTK. Każdy Oddział wybiera raz na dwa lata Delegatów. Liczba Delegatów jest proporcjonalna do liczby Członków Zwyczajnych Oddziału (jeden na każde rozpoczęte 50 Członków Zwyczajnych).

W naszym Oddziale będziemy wybierać 4 Delegatów.

Kandydatem na Delegata może być każdy członek zwyczajny PTK, który nie zalega ze składkami (można to sprawdzić na stronie www.ptkardio.pl w zakładce członkostwo ). Zaległości należy opłacić do dnia 07.06.2019.

Funkcję Delegata można łączyć z innymi funkcjami w PTK. Liczba kadencji nie jest limitowana.

Kandydatów zgłaszamy w następujący sposób:

Członek zwyczajny naszego Oddziału, wyrażający wolę kandydowania do Walnego Zebrania Delegatów PTK, może zgłosić swoją kandydaturę osobiście do Przewodniczącego Oddziału lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail malewandowski@tlen.pl, najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia Oddziału (a więc do 03.06.2019) albo ustnie, podczas Zgromadzenia;

Zgłoszenie kandydatury („Zgłoszenie”) powinno obejmować:

  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. numer PESEL,
  3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami członkowskimi (Certyfikat PTK),
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Delegata*

* Odnośnie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Delegata, którym mowa w pkt. 4 powyżej, istotne jest, że kandydat musi być świadomy, że:

  1. zostając wybrany na Delegata reprezentuje on interesu Oddziału PTK, którego jest członkiem,
  2. obowiązany jest brać udział w każdym Walnym Zebraniu Delegatów, (w sumie zwykle 4 w ciągu kadencji – podczas wiosennej konferencji i podczas jesiennego kongresu)

Ponadto wybierać będziemy Przewodniczącego-Elekta oraz Zarząd na okres 2019-2021.

Zasady wyboru nie będą się różnić w tych przypadkach istotnie od wyborów w latach poprzednich.

Załącznik:

zgłoszenie kandydatury na Delegata (doc)