Nazwa ODDZIAŁU Szczeciński
Liczba członków na dzień 30.06.2021 169
Stan finansów (ewentualny komentarz)  
Zorganizowane Posiedzenia Oddziału (daty, tematyka, lokalizacja, liczba uczestników) 1.17.10.2019 Klinika Kardiologii PUM w Szczecinie. Zachodniopomorskie Warsztaty Echokardiograficzne. Szkolenie dla lekarzy kardiologów i specjalizujących się.
Liczba uczestników: 28
2. 05.12.2019 r. Atrium Hotel, al.Wojska Polskiego 75, Szczecin.  Schorzenia kardiologiczne usposabiające do zaburzeń  psychotycznych. Kiedy pacjent wymaga leczenia psychiatry i kardiologa…słów kilka.
Liczba uczestników: 22
3. 9.12.2019 Hotel Grand Park Rusałka, ul. Słowackiego 18, Szczecin Mój pacjent z miażdżycą, który najbardziej skorzysta z terapii rywaroksaban 2,5 mg + ASA. Leczenie przeciwkrzepliwe – jak przełożyć teorię na praktykę?
Liczba uczestników: 51
4. 22.05.2020  Spotkanie on-line: Niewydolność serca odmieniana przez przypadki. Wykłady: Niewydolność serca – jak postępować w nowej sytuacji?  Nowe aspekty leczenia niewydolności serca na przykładach klinicznych. Jak rozmawiać z pacjentem kardiologicznym w kryzysie pandemii?
Liczba uczestników: 63
5.9.06.2020 Spotkanie on-line. Ochrona przeciwkrzepliwa pacjenta w epoce COVID-19. Mój pacjent z CAD – co jeszcze można mu zaproponować zgodnie z nowymi wytycznymi ESC 2019?
Liczba uczestników: 42
6. 24.06.2020. Spotkanie on-line. Nowe spojrzenie na długoterminowe zastosowanie leków p. płytkowych. Wykłady: Długoterminowa prewencja wtórna u pacjentów po zawale. Dla kogo tikagrelor 60 mg”  oraz Przewlekły zespół wieńcowy. Przypadki kliniczne
Liczba uczestników: 22
7. 23.11.2020 Wspólne spotkanie kardiologów (PTK) i diabetologów (PTD). Wytyczne w leczeniu cukrzycy, co jest ważne poza kontrolą glikemii?. Dapagliflozyna w leczeniu niewydolności serca.
Liczba uczestników: 28
8. 1.12.2020 Wspólne spotkanie O. Szczecińskiego PTK i Asocjacji Niewydolności Serca PTK.  Pacjent z niewydolnością serca – od wstrząsu do nadciśnienia tętniczego. Pacjent z HFrEF de novo, jak włączyć i zoptymalizować terapię sakubitryl/walsartan.
Liczba uczestników: 27
9.18.02.2021 Wspólne spotkanie O. Szczecińskiego PTK i Asocjacji Niewydolności Serca PTK. Flozyny – leki o wielu twarzach. Optymalne leczenie ciężkiej niewydolności serca- prezentacja przypadku.
Liczba uczestników: 22
10.18.06.2021 Walne Zabranie O.Szczecińskiego . Najnowsze spojrzenie na leki z grupy ARNI, czy to już czas na zmianę wytycznych?         
Zorganizowane szkolenia dla lekarzy (tematy, daty, lokalizacja, liczba uczestników) 1.17.10.2019 Klinika Kardiologii PUM w Szczecinie. Zachodniopomorskie Warsztaty Echokardiograficzne. Szkolenie dla lekarzy kardiologów i specjalizujących się.  
Patronat nad szkoleniami (tematyka, Organizator szkoleń, liczba szkoleń, liczba uczestników)  
Organizacja szkoleń dla średniego personelu medycznego (tematy, daty, liczba uczestników)  
Aktywność pro-zdrowotna na szczeblu lokalnym (krótki opis)  
Liczba ufundowanych grantów na wyjazdy na konferencje zagraniczne, krajowe (nazwa zjazdu, lokalizacja, liczba  grantów, suma kosztów grantów)  
Współpraca z innymi Oddziałami, Sekcjami/ Asocjacjami Towarzystwami Naukowymi (opis) Współpraca z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym  – wspólne wykłady 05.12.2019   23.11.2020 Wspólne spotkanie kardiologów (PTK) i diabetologów (PTD)   1.12.2020 i 18.02.2021 – Dwukrotne wykłady z Przewodniczącym Asocjacji Niewydolności Serca     18.03.2021 Wspólne Spotkanie z Odziałem Toruńskim PTK Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu, dr med. Grzegorz Skonieczny   20.04.2021 Warszaty Niewydolności Serca z Oddziałem Chorób Wewnetrznych , Ostrów Wielkopolski oraz Oddziałem Geriatrii , Kalisz   21.04.2021 Warszaty Niewydolności Serca z IV Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Kędzierzyn-Kożle    
Współpraca międzynarodowa (opis)  
Inne ważne osiągnięcia (opis) Poprawa ściągalności składek Liczniesze uczestnictwo w organizowanych spotkaniach
Adres strony www oraz data ostatniej aktualizacji www.ptk.szczecin.pl, aktualizacja 12.2019
Najważniejsze osiągnięcia podczas kadencji (opis) Rozpoczęcie spotkanań i szkoleń w formie on-line
Plany na przyszłość (opcjonalnie) Kontynuacja dotychczasowej działalności
Data i podpis