Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Oddział Szczecin

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

1. Postanowienia wstępne

 1. Nazwa, siedziba, teren działalności Towarzystwa
 2. Cele statutowe Towarzystwa i środki do ich realizacji
 3. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
 4. Władze Towarzystwa
 5. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Towarzystwa
 6. Zarząd Główny Towarzystwa  
 7. Komisja Rewizyjna Towarzystwa
 8. Asocjacje
 9. Oddziały Towarzystwa
 10. Komitet organizacyjny
 11. Komisja Nagród
 12. Sekcje Towarzystwa
 13. Wyróżnienia i nagrody
 14. Majątek Towarzystwa
 15. Postanowienia końcowe

 

1 Postanowienia wstępne

1.1      Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (Towarzystwo) jest towarzystwem naukowym, powstałym w roku 1954.

1.2      Towarzystwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 roku, poz. 210 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 • Towarzystwo jest członkiem European Society of Cardiology.

 

2 Siedziba, teren działalności Towarzystwa

 • Towarzystwo posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest Warszawa.
 • Towarzystwo posiada Asocjacje, Oddziały, Sekcje oraz inne jednostki organizacyjne a także Komisje, działające na zasadach obowiązujących przepisów prawnych, niniejszego Statutu i odpowiednich regulaminów. Asocjacje i Oddziały są terenowymi jednostkami organizacyjnymi podlegającymi wpisowi do rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych dla Towarzystwa.
 • Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Pod warunkiem, że odpowiednie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Towarzystwo może także prowadzić działalność za granicą.
 • Towarzystwo używa pieczęci: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Komisja Rewizyjna oraz innych pieczęci w brzmieniu i formie zatwierdzonej przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 • Towarzystwo posiada własne godło (wzór godła stanowi załącznik do niniejszego Statutu).

 

 1. Cele statutowe Towarzystwa i środki do ich realizacji
 • Celami statutowymi Towarzystwa są:
  • profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń oraz promocja i ochrona zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych wśród społeczeństwa;
  • upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia;
  • inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób serca
   i naczyń oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej;
  • współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami
   w usprawnianiu opieki kardiologicznej w Polsce;
  • współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie kardiologii.
 • Dla osiągnięcia swych celów statutowych Towarzystwo:
  • organizuje kongresy, konferencje oraz inne spotkania naukowe
   i dydaktyczne;
  • uczestniczy w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy
   i szkolenia innych pracowników służby zdrowia;
  • uczestniczy w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym
   i w egzaminach specjalizacyjnych z dziedziny kardiologii;
  • uczestniczy w konkursach na stanowiska ordynatorów oddziałów kardiologicznych;
  • organizuje popularne wykłady oraz inicjuje i organizuje akcje charytatywne mające na celu zebranie środków finansowych na rzecz Towarzystwa, takie jak, na przykład wystawy, koncerty, pokazy, odczyty i inne przedsięwzięcia – dla zaznajomienia społeczeństwa
   z problematyką chorób serca i naczyń, a zwłaszcza z ich profilaktyką;
  • ogłasza konkursy i przyznaje nagrody za wyróżniające się prace
   z dziedziny kardiologii;
  • prowadzi działalność wydawniczą w postaci miesięcznika „Kardiologia Polska” oraz innych czasopism, broszur, książek, a także pozostałych materiałów naukowych i propagandowych, we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie wyspecjalizowanym podmiotom;
  • podejmuje wszelkie inne prace, zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu kardiologii;
  • promuje inicjatywy badawcze, a zwłaszcza te, które powodują zbliżenie Polski ze światem w dziedzinie kardiologii i nauk medycznych z nią związanych;
  • prowadzi działalność reklamową i promocyjną związaną z celami statutowymi;
  • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w punkcie 3.6.
 • Towarzystwo wspiera udział swoich członków w krajowych
  i międzynarodowych kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowo-dydaktycznych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii.
 • Towarzystwo może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych
  i zagranicznych, a także fundacji, spółdzielni, być wspólnikiem w krajowych
  i zagranicznych spółkach kapitałowych na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.
 • Towarzystwo może tworzyć i likwidować jednostki organizacyjne, które działać będą na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Statutem, oraz regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 • W celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, która obejmuje:
  • działalność akredytacyjną;
  • działalność wydawniczą również inną niż wymieniona w punkcie 3.2.7;
  • organizację wystaw;
  • udostępnianie do korzystania osobom trzecim powierzchni wystawienniczych, lokali i innych nieruchomości itp.;
  • działania reklamowe i promocyjne inne niż wymienione w punkcie 3.2.10;
  • działalność usługową w zakresie badań naukowych.

3.7   Dla osiągnięcia swych celów statutowych Towarzystwo może wspierać, w tym także finansowo, działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa.

 

 1. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
 • Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków: kandydatów, zwyczajnych, zagranicznych, honorowych i wspierających.
 • Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać każda osoba, niezależnie od przynależności państwowej, szczególnie zasłużona dla rozwoju kardiologii światowej lub polskiej. Kandydatów do tytułu członka honorowego wybiera
  i przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa Komitet Nominacyjny powoływany zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny Towarzystwa. W głosowaniu tajnym Zarząd Główny Towarzystwa podejmuje uchwałę o akceptacji lub odrzuceniu kandydatury zgłoszonej przez Komitet Nominacyjny. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków honorowych Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa..
 • Członkiem kandydatem, a następnie członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy lekarz lub inna osoba działająca w dziedzinie kardiologii, wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu wnioskodawcy w poczet członków kandydatów Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek kandydata składany w Oddziale Towarzystwa.

4.3.a   Członkiem kandydatem jest członek Towarzystwa przez okres pierwszych dwunastu miesięcy członkostwa od daty podjęcia decyzji przez Zarząd Główny Towarzystwa o wpisaniu wnioskodawcy w poczet członków kandydatów Towarzystwa. Członek kandydat zostaje automatycznie członkiem zwyczajnym po zakończeniu okresu kandydackiego, pod warunkiem niezalegania ze składkami członkowskimi na koniec okresu kandydackiego.
W przypadku zalegania ze składkami członkowskimi na koniec okresu kandydackiego członek kandydat jest usuwany z listy członków Towarzystwa. Członkowi kandydatowi przysługują wszystkie prawa przewidziane dla członka zwyczajnego za wyłączeniem uprawnień wymienionych w punkcie 4.7.3.

 • Członkiem zagranicznym Towarzystwa może zostać każdy lekarz lub inna osoba działająca za granicą w dziedzinie kardiologii, wprowadzona do Towarzystwa przez dwie osoby, w tym jedną będącą: członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa, Przewodniczącym Zarządu Asocjacji, Przewodniczącym Oddziału Towarzystwa lub Przewodniczącym Sekcji Towarzystwa i drugą, będącą, oprócz osób wyżej wymienionych, także innym członkiem zwyczajnym Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków zagranicznych Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata
  i podpisanej przez dwie osoby, o których mowa w niniejszym punkcie.
 • Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która uznając cele Towarzystwa, zechce je wspierać materialnie, moralnie lub propagandowo. Osoby prawne reprezentowane są w Towarzystwie przez swój statutowy organ uprawniony do reprezentacji lub też przez osobę przez ten organ wyznaczoną i należycie umocowaną. Członek wspierający Towarzystwa ma prawo zamieszczać w swoich dokumentach, wydawnictwach i innych materiałach informację o przynależności do Towarzystwa w zakresie określonym osobnym porozumieniem, zawartym
  z Zarządem Głównym Towarzystwa.
 • Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków wspierających Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.
 • Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
  • uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa;
  • uczestniczenia w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo na warunkach określonych przez organizatora;
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa; prawo to uzyskuje obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
  • noszenia odznaki Towarzystwa.
 • Członkowie zagraniczni Towarzystwa mają te same prawa, co członkowie zwyczajni Towarzystwa, za wyjątkiem uprawnień wymienionych
  w punkcie 4.7.3.
 • Członkowie honorowi Towarzystwa mają te same prawa, co członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz mają prawo do wolnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Towarzystwo. Członkowie honorowi nabywają uprawnienia z chwilą przyjęcia ich w poczet członków honorowych, zgodnie
  z punktem 4.2.
 • Wszyscy członkowie Towarzystwa są obowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów jednostek organizacyjnych Towarzystwa i uchwał organów Towarzystwa oraz do wspomagania realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 • Członkowie kandydaci, zwyczajni i zagraniczni Towarzystwa opłacają składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa, przy czym niezaleganie ze składkami członkowskimi jest warunkiem zachowania czynnego i biernego prawa wyborczego w danym roku kalendarzowym.
 • Członkowie honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
 • Członkowie wspierający Towarzystwa opłacają składki w wysokości i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między członkiem wspierającym Towarzystwa a Towarzystwem reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.
 • Zarząd Główny Towarzystwa skreśla z listy członków Towarzystwa członków kandydatów, zwyczajnych i zagranicznych:
  • na ich pisemny wniosek;
  • w razie śmierci członka Towarzystwa;
  • w razie zaległości w opłacaniu składek trwającej ponad rok, pomimo dwukrotnego uprzedniego pisemnego lub mailowego wezwania członka Towarzystwa do uiszczenia zaległej kwoty;
  • w razie wykluczenia członka z Towarzystwa.
 • Członek skreślony z powodu niezapłacenia składek może być przyjęty ponownie w poczet członków Towarzystwa na zasadach określonych niniejszym Statutem po uregulowaniu zaległych składek.
 • Członek może być wykluczony z Towarzystwa na wniosek jednego z członków zwyczajnych Towarzystwa złożony Zarządowi Głównemu Towarzystwa, za działanie na szkodę Towarzystwa, bądź w razie popełnienia czynu naruszającego zasady deontologiczne. W takim przypadku Prezes Towarzystwa powołuje specjalną komisję do rozpatrzenia wniosku. Po wysłuchaniu sprawozdania tej komisji Zarząd Główny Towarzystwa podejmuje decyzję w sprawie wykluczenia członka, większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu Głównego Towarzystwa. Od powyższego postanowienia członek Towarzystwa, który ma być wykluczony, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji Zarządu Głównego Towarzystwa.
 • Zarząd Główny Towarzystwa skreśla członka wspierającego Towarzystwa
  z listy członków Towarzystwa na jego pisemny wniosek, a także w przypadku, gdy członek ten nie wypełnia zaciągniętych wobec Towarzystwa zobowiązań.
 • Pozbawienie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

 1. Władze Towarzystwa
  • Władzami Towarzystwa są:
   • Walne Zgromadzenie Towarzystwa;
   • Zarząd Główny Towarzystwa;
   • Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

5.2      Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe i żaden
z członków władz Towarzystwa nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa.

5.3      W Towarzystwie działa Komisja Wyborcza, której zadaniem jest zbieranie zgłoszeń kandydatów do Zarządu Głównego Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, oraz Komisji Nagród, a także przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa listy kandydatów.

5.4      Komisja Wyborcza składa się z 7 (siedmiu) członków. W skład Komisji Wyborczej wchodzi, z racji pełnionej funkcji, ustępujący Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa oraz 6 (sześciu) członków wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w tajnym głosowaniu ze zgłoszonych na Zgromadzeniu kandydatur.

5.5      Kadencja Komisji Wyborczej jest wspólna i trwa 2 (dwa) lata.

5.6      Z wyjątkiem ustępującego Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa, Członek Komisji Wyborczej, w czasie pełnienia funkcji Członka Komisji Wyborczej oraz przez okres 2 (dwóch) lat po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji, nie może być Członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

5.7      Komisja Wyborcza na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się niezwłocznie po wyborze, dokonuje wyboru Przewodniczącego z grona jej członków.

5.8      Każda Asocjacja, każda Sekcja, Oddział lub grupa co najmniej 50 członków Towarzystwa (Grupa Członków) może zgłosić po jednym kandydacie do Komisji Rewizyjnej, do Komisji Nagród oraz do Komisji Wyborczej.

5.8.a.  Każda Asocjacja i każda Sekcja może wybrać i zgłosić 1 (jednego) kandydata do Zarządu Głównego Towarzystwa wybranego przez odpowiednio Walne Zgromadzenie Asocjacji bądź Walne Zgromadzenie Sekcji.

5.9      Zgłoszenia Grupy Członków winny być podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w skład Grupy Członków.

5.10    Do każdego zgłoszenia kandydata Komisji Wyborczej konieczne jest dołączenie:

5.10.1           listu poparcia odpowiednio Asocjacji, Sekcji, Oddziału
– w przypadku kandydatów zgłaszanych zgodnie z punktem 5.8;

5.10.2           odpisu protokołu odpowiednio Walnego Zgromadzenia Asocjacji bądź Walnego Zgromadzenia Sekcji – w przypadku kandydatów wybranych zgodnie z punktem 5.8a.;

5.10.3           życiorysu kandydata;

5.10.4           listu motywacyjnego kandydata zawierającego jego zgodę na kandydowanie oraz deklarację uczestniczenia przez pełną kadencję w działalności organu Towarzystwa, do którego kandyduje.

5.11.   Zgłoszenia winny wpływać nie później niż na 14 dni przed dniem dokonywania wyborów. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Wyborczą.

5.12    Do Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio punkty 5.2, 7.3 i 7.4.

5.13.   Spośród kandydatów wybranych i zgłoszonych zgodnie z punktem 5.8.a,
w oparciu o wyniki głosowań zawarte w protokołach Walnych Zgromadzeń Asocjacji i Walnych Zgromadzeń Sekcji złożonych Komisji Wyborczej zgodnie
z punktem 5.10.2, Komisja Wyborcza sporządza listę 4 (czterech) członków Zarządu Głównego (lub mniejszą w przypadku wyboru mniejszej liczby Członków Zarządu Głównego), którzy uzyskali największą liczbę głosów wyborczych (głosów za kandydaturą przy dokonywaniu wyboru). W przypadku wyboru i zgłoszenia tego samego kandydata przez różne Sekcje lub Asocjacje liczy się maksymalna (największa) liczba głosów uzyskanych w wyborach
w jednej Sekcji/Asocjacji. Lista kandydatów sporządzona zgodnie z niniejszym punktem jest przedkładana Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa celem jej ogłoszenia. Pełna dokumentacja dotycząca wyborów Członków Zarządu Głównego zgodnie z punktem 5.8.a jest przekazywana przez Komisję Wyborczą do Zarządu Głównego.

 

 1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa
  • Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.
  • Walne Zgromadzenia Towarzystwa może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się co dwa lata.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w punkcie 6.3, w okresie trwania dorocznego jesiennego kongresu Towarzystwa (Kongres).
  • O mającym się odbyć Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Zarząd Główny Towarzystwa zawiadamia członków Towarzystwa/ Delegatów przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. O wyborze miejsca Zgromadzenia decyduje organ zwołujący Zgromadzenie.
  • Walne Zgromadzenie Towarzystwa otwiera Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa lub, w wypadku jego nieobecności Prezes-elekt. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa, lub w wypadku jego nieobecności, Prezes-elekt kieruje ponadto wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa spośród zgłoszonych kandydatów obecnych na Zgromadzeniu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
  • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należą
   w szczególności:
   • dokonywanie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
   • przyjmowanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
   • rozpatrywanie i zatwierdzanie: sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
   • decydowanie o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Głównego Towarzystwa oraz członkom Komisji Rewizyjnej;
   • zatwierdzanie regulaminu wyborczego do poszczególnych organów Władz Towarzystwa;
   • ustalanie liczby członków Zarządu Głównego Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Komisji Nagród oraz wybieranie
    i odwoływanie członków Zarządu Głównego Towarzystwa, członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, członków Komisji Nagród oraz Komisji Wyborczej, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej;
   • na uzasadniony wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;
   • ustalanie wysokości składki członkowskiej;
   • zatwierdzanie zmian Statutu większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa członków/delegatów Towarzystwa;
   • upoważnianie Zarządu Głównego Towarzystwa do nabycia, zbycia
    i obciążenia majątku nieruchomego Towarzystwa, przyjmowania zapisów warunkowych;
   • podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny Towarzystwa;
   • rozpatrywanie odwołań w sprawach wykreślenia członków z listy członków Towarzystwa;
   • rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków Towarzystwa;
   • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, a po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego, dokonywanie podziału lub pokrywanie wyniku finansowego.
  • Wnioski zgłoszone przez członków Towarzystwa do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinny być przekazane Zarządowi Głównemu Towarzystwa przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Towarzystwa i podpisane przez co najmniej 5 członków Towarzystwa. Wyjątek stanowią wnioski o zmianę Statutu Towarzystwa, które muszą być zgłoszone co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Towarzystwa
   i muszą być podpisane przez przynajmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa.
  • Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa (quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Towarzystwa.
  • Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany niniejszego Statutu
   i rozwiązania Towarzystwa, które to uchwały wymagają większości głosów określonej w punkcie 15.2.
  • Przebieg Walnego Zgromadzenia Towarzystwa jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
  • Zarząd Główny Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa
   • z własnej inicjatywy;
   • na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, w tym także w przypadku, którym mowa w punkcie 7.3;
   • na wniosek co najmniej 30 członków Towarzystwa, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
  • W przypadkach wymienionych w punktach 6.12.2 i 6.12.3 Zarząd Główny Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które powinno odbyć się w terminie 30 dni od otrzymania wniosku,
   z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa sprawy określonej we wniosku.
  • Jeżeli liczba zwyczajnych członków Towarzystwa przekroczy 2000 osób. Walne Zgromadzenie Towarzystwa zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów, z zastrzeżeniem punktu następnego.
  • Walne Zgromadzenie Towarzystwa zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów w roku wyborczym następującym po roku, w którym liczba zwyczajnych członków Towarzystwa przekroczyła 2000 osób, przy czym jeżeli przesłanka przekroczenia 2000 członków Towarzystwa będzie spełniona na dzień uprawomocnienia postanowienia o wpisie zmian Statutu w zakresie dopuszczalności zastąpienia Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Walnym Zebraniem Delegatów – pierwsze zastąpienie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa przez Walne Zebranie Delegatów następuje w roku wyborczym po uprawomocnieniu się tego postanowienia.
  • O przekroczeniu określonej w punkcie 6.14 liczby członków lub o dokonaniu prawomocnego wpisu zmian Statutu w zakresie dopuszczalności zastąpienia Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Walnym Zebraniem Delegatów Zarząd Główny Towarzystwa zawiadamia członków Towarzystwa przesyłając listownie lub na adres e-mail podany przez członka informację
   o aktualnej liczbie członków Towarzystwa oraz o sposobie wyboru Delegatów, a także o liczbie Delegatów, którzy mogą zostać wybrani z danego Oddziału. Takie zawiadomienie musi być wysłane najpóźniej do 1 marca w roku wyborczym.
  • Prawo wyboru jednego Delegata przypada na każde rozpoczęte 50 osób będących zwykłymi członkami Towarzystwa w Oddziale.
  • Wybory Delegatów odbywają się w roku wyborczym, nie później niż
   3 miesiące przed Walnym Zebraniem Delegatów jakie odbywa się podczas jesiennego kongresu Towarzystwa, w głosowaniu tajnym i pisemnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę głosujących zwyczajnych członków Oddziału Towarzystwa.
  • W przypadku, gdy z Oddziału może zostać delegowany więcej niż jeden Delegat, Delegatami zostaną te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów „ZA”.
  • W przypadku, gdy dojdzie do zmniejszenia liczby członków zwyczajnych Towarzystwa do 2000 lub poniżej – Walne Zebranie Delegatów zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa od roku następnego, w którym nastąpiło zmniejszenia liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
  • W przypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Walnym Zebraniem Delegatów – postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia Towarzystwa stosuje się odpowiednio do Walnego Zebrania Delegatów,

 

 1. Zarząd Główny Towarzystwa
  • Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 10 do 13 osób. Liczbę członków Zarządu Głównego Towarzystwa ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
  • W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą:
   • Prezes;
   • Prezes-elekt;
   • Poprzedni Prezes;
   • do 4 Członków Zarządu wybranych zgodnie z punktem 5.8.a
    i wskazanych przez Komisję Wyborczą na liście sporządzonej zgodnie z punktem 5.13.
   • do 10 Członków Zarządu, w zależności od liczby Członków Zarządu Głównego Towarzystwa ustalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa zgodnie z punktem 7.1 i liczby Członków Zarządu wybranych zgodnie z punktem 5.8.a i wskazanych przez Komisję Wyborczą zgodnie z punktem 5.13.
  • Odwołanie, rezygnacja lub śmierć członka Zarządu Głównego Towarzystwa
   w trakcie trwania kadencji, skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Komisja Rewizyjna Towarzystwa w terminie dwóch tygodni od chwili uzyskania informacji
   o zaistniałej okoliczności uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ich zarządzenia przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa.
  • Niezależnie od postanowień punktu 7.3 w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Głównego Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu Głównego Towarzystwa przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. W razie niemożliwości sprawowania czynności przez członka Zarządu Głównego Towarzystwa w trakcie trwania kadencji pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu Głównego Towarzystwa przysługuje prawo powierzenia obowiązków członka Zarządu Głównego Towarzystwa osobie będącej członkiem Towarzystwa na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Liczba osób powołanych w trybie przewidzianym niniejszym punktem nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu Głównego Towarzystwa pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych.

7.5.    Niezależnie od postanowień punktu 7.3 i 7.4, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci lub niemożności sprawowania funkcji Prezesa, Prezesa-elekta lub Poprzedniego Prezesa w trakcie trwania kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa, pozostałym członkom Zarządu Głównego Towarzystwa przysługuje prawo powierzenia pełnienia funkcji odpowiednio: Prezesa, Prezes-elekta lub Poprzedniego Prezesa osobom spośród dotychczasowych członków zarządu Głównego Towarzystwa, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. W takim przypadku Komisja Rewizyjna Towarzystwa, na wniosek pozostałych członków Zarządu Głównego Towarzystwa ustala nową liczbę członków Zarządu Głównego Towarzystwa, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa jednak liczba członków Zarządu Głównego Towarzystwa ustalona przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa nie może przekroczyć liczby wskazanej
w punkcie 7.1 zdanie 2.

7.6.    Prezes, Poprzedni Prezes i Prezes-elekt oraz Skarbnik i Sekretarz tworzą Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa uchwala Regulamin Zarządu Głównego Towarzystwa, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa, określający szczegółowo tryb działania Zarządu Głównego Towarzystwa oraz obszary kompetencji i obowiązki poszczególnych Członków Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.7.    Kadencja wspólna członków Zarządu Głównego Towarzystwa trwa dwa lata.

7.8.    Walne Zgromadzenie Towarzystwa, z zastrzeżeniem postanowień punktów 7.4 i 7.5, wybiera Prezesa-elekta i Członków Zarządu Towarzystwa wskazanych w pkt. 7.2.5. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 5.8 – 5.11, kandydatury na Prezesa – elekta i pozostałych członków Zarządu Głównego Towarzystwa mogą zgłaszać: Zarząd Główny Towarzystwa, Oddziały oraz Grupy Członków, Asocjacje, Sekcje, a także członkowie Towarzystwa uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa wybierającym Prezesa-elekta i członków Zarządu Głównego Towarzystwa. Do kandydatur zgłoszonych przez członków Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa punkty 5.10.3 i 5.10.4 stosuje się odpowiednio.

7.8.a. Przed dokonaniem wyborów, o których mowa w punkcie 7.8 – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Towarzystwa ogłasza listę Członków Zarządu Głównego wybranych zgodnie z punktem 5.8.a i sporządzoną przez Komisję Wyborczą zgodnie z punktem 5.13. i informuje ilu ostatecznie Członków Zarządu Głównego Towarzystwa wybiera Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

7.9.    Prezes-elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym Towarzystwa zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa ponownego wyboru) Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji.

7.10.  Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa po upływie swojej kadencji
w dotychczasowym Zarządzie Głównym Towarzystwa staje się automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa ponownego wyboru) członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji, jako Poprzedni Prezes.

7.11.  Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może pełnić tę funkcję wyłącznie przez jedną kadencję. Członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, z tym, że członek Zarządu Głównego Towarzystwa, który pozostawał w Zarządzie Głównym Towarzystwa przez dwie kolejne kadencje zachowuje prawo do ubiegania się
o funkcję Prezesa-Elekta na kadencję następującą bezpośrednio po ostatniej
z dwóch jego kadencji. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa może ponownie zostać Członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa po upływie okresu jednej kadencji następującej bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji.

7.12.  Kadencja członków Zarządu Głównego Towarzystwa rozpoczyna się od następnego dnia po zakończeniu Kongresu, podczas którego Walne Zgromadzenie Towarzystwa dokonało wyboru tych członków Zarządu Głównego Towarzystwa. W przypadku, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Kongres się nie odbędzie, wówczas kadencja członków Zarządu Głównego rozpoczyna bieg z dniem ich powołania do Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.13.  Kadencja Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Poprzedniego Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa rozpoczyna się z momentem wskazanym w punkcie 7.12.

7.14.  Zarząd Główny Towarzystwa wybiera Sekretarza i Skarbnika spośród członków Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.15.  Zarząd Główny Towarzystwa powołuje spośród członków Towarzystwa lub spoza tego grona: naczelnych redaktorów czasopism i wydawnictw wydawanych przez Towarzystwo, przewodniczących Komisji Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa wyznacza przedstawicieli do reprezentowania Towarzystwa w organizacjach, w których Towarzystwo jest członkiem oraz
w podmiotach, w których Towarzystwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem. Okres, przez który osoby wymienione w niniejszym punkcie mogą pełnić swoje funkcje nie może być dłuższy niż kadencja Zarządu Głównego Towarzystwa, który dokonał wyboru tych osób.

7.16.  Zarząd Główny Towarzystwa:

7.16.1.  kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za realizację jego celów statutowych, wyniki społeczne oraz finansowo-gospodarcze, a także podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;

7.16.2.  reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli
i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa, z których jeden jest Poprzednim Prezesem lub Prezesem-elektem, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może reprezentować Towarzystwo samodzielnie;

7.16.3.  tworzy i likwiduje Asocjacje, Oddziały i Komisje, Sekcje naukowe i inne jednostki Towarzystwa, oraz uchwala ich regulaminy organizacyjne określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje;

7.16.4.  zatwierdza skład Komisji Towarzystwa na wniosek przewodniczących tychże Komisji;

7.16.5.  zarządza majątkiem Towarzystwa;

7.16.6.  uchwala budżet Towarzystwa na okres jednego roku oraz zobowiązuje Skarbnika do sporządzenia sprawozdania finansowego i planu finansowego na następny okres sprawozdawczy;

7.16.7.  podejmuje uchwały w sprawie zapisów i darowizn;

7.16.8.  sporządza sprawozdania z działalności Towarzystwa i planuje działalność naukową na następny okres;

7.16.9.  powołuje przewodniczących komitetów organizacyjnych kongresów, konferencji i innych spotkań naukowych, organizowanych przez Towarzystwo;

7.16.10. współpracuje z Krajowym Nadzorem Specjalistycznym w dziedzinie kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii, a także z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami;

7.16.11.proponuje czas, miejsce i tematykę kongresów i konferencji;

7.16.12. rozstrzyga w drugiej instancji spory wynikłe między członkami Towarzystwa;

7.16.13. podejmuje decyzje w sprawie wykluczenia członków z Towarzystwa;

7.16.14. przyznaje nagrody naukowe Towarzystwa na wniosek Komisji Nagród;

7.16.15. odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku;

7.16.16.  ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Towarzystwa.

7.17 Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Głównego Towarzystwa, z wyjątkiem spraw dotyczących wykluczenia członków
z Towarzystwa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.18 W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego Towarzystwa Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa może podejmować uchwały w zakresie spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa, w imieniu całego Zarządu Głównego Towarzystwa, wyłącznie po uprzednim otrzymaniu upoważnienia Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa może udzielić upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa do dokonywania czynności wskazanych w niniejszym punkcie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

7.20 W posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub inny upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

7.21 Na posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa winien być zapraszany
z głosem doradczym Przewodniczący Zarządu każdej Asocjacji oraz mogą być zapraszani z głosem doradczym:

7.21.1   redaktor naczelny „Kardiologii Polskiej”

7.21.2   Konsultant Krajowy ds. Kardiologii;

7.21.3   Przewodniczący Komisji;

7.21.4   Przewodniczący Oddziałów;

7.21.5   Przewodniczący Sekcji;

7.21.6   inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.22  Protokoły posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa podpisuje Prezes
i Sekretarz. Do protokołu posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa dołącza się listę obecności członków Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.23 Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa lub, w razie jego nieobecności, Prezes-elekt:

7.23.1   podpisuje wraz ze Skarbnikiem wszelkie dokumenty (w tym umowy, oświadczenia i inne), skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa o wartości przewyższającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;

7.23.2   podpisuje dokumenty w sprawach bieżących Towarzystwa;

7.23.3   otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa oraz otwiera obrady Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;

7.23.4   zaprasza na posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa innych członków Towarzystwa z głosem doradczym oraz osoby spoza Towarzystwa, których obecność uzna za pożądaną dla Towarzystwa.

7.24   Sekretarz:

7.24.1   prowadzi archiwum i spis członków Towarzystwa;

7.24.2   przechowuje pieczęć Towarzystwa;

7.24.3   dba o prawidłowość przebiegu posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa, w tym zwłaszcza głosowań i archiwizację ich wyników;

7.24.4   sporządza protokoły posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa;

7.24.5   odpowiada za kontakty z Asocjacjami, Sekcjami i Oddziałami Towarzystwa.

7.25   Skarbnik:

7.25.1   wraz z Prezesem, przy współudziale Głównego Księgowego Towarzystwa, zarządza finansami Towarzystwa;

7.25.2   przyjmuje, przechowuje i wypłaca środki pieniężne Towarzystwa, zgodnie z dyspozycją Zarządu Głównego Towarzystwa;

7.25.3   jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym za terminowe przygotowanie sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz innych sprawozdań
i raportów wymaganych prawem obejmujących dane finansowe Towarzystwa.

 

8.       Komisja Rewizyjna Towarzystwa

 • Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa jest stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, w tym również dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Komisja Rewizyjna Towarzystwa odbywa posiedzenia przynajmniej jeden raz do roku. Komisja Rewizyjna Towarzystwa po dokonaniu oceny działalności statutowej (merytorycznej) i finansowej Towarzystwa przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa wnioski, w tym między innymi w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Głównemu Towarzystwa absolutorium.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa powoływani są na okres wspólnej kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa, o której mowa w pkt 7.7.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa określa regulamin uchwalony przez Walne zgromadzenie Towarzystwa.

8.5     Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

8.5.1     nie mogą być członkami Zarządu Głównego Towarzystwa, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

8.5.2.    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

8.6      Odwołanie, rezygnacja, śmierć członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
w trakcie trwania kadencji, skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich zarządzenie.

8.7.     Niezależnie od postanowień punktu 8.6, w przypadku odwołania, rezygnacji śmierci członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

8.8      W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przysługuje prawo powierzenia obowiązków członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa osobie będącej członkiem Towarzystwa na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

8.9.     Liczba osób powołanych w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trybie punktów 8.7. i 8.8 nie może przekraczać łącznie ½ składu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa pochodzących z wyboru na zasadach ogólnych.

 

9.a     Asocjacje

9.a.1. Na obszarze swego działania Towarzystwo, w drodze uchwał Zarządu Głównego Towarzystwa, może tworzyć i likwidować Asocjacje. Zarząd Główny Towarzystwa jest zobowiązany podjąć uchwałę o likwidacji Asocjacji
w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Asocjacji przez Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji.

9.a.2. Asocjacje mogą być tworzone w drodze uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa wyłącznie poprzez przekształcenie Sekcji skupiającej co najmniej 400 (słownie: czterystu) członków Towarzystwa – na wniosek Zarządu Sekcji, do którego dołączone są uchwały Walnego Zgromadzenia Sekcji powołujące członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji pierwszej kadencji
w liczbie od 3-5. Strukturę i regulamin organizacyjny Asocjacji uchwala Zarząd Główny Towarzystwa. W przypadku, gdy liczba członków Asocjacji zmniejszy się do liczby poniżej 400 i taki stan będzie się utrzymywał przez okres 12 miesięcy, to Asocjacja może zostać przekształcona w Sekcję decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa.

9.a.3. Asocjacja działa pod nazwą składającą się z następujących elementów: słowa „Asocjacja”, dotychczasowej nazwy Sekcji oraz dodatku wskazującego na działanie w ramach Towarzystwa w postaci słów „Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” (Asocjacja [nazwa Sekcji] Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Asocjacja może używać skrótu nazwy w formie: Asocjacja [nazwa Sekcji] PTK.

9.a.4. Asocjacje nie mają osobowości prawnej i są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa z siedzibą wskazaną w uchwale Zarządu Głównego Towarzystwa powołującej Asocjację. Asocjacje są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi pod względem organizacyjnym
i ekonomiczno-finansowym.

9.a.5. Asocjacja działa na terenie wskazanym w uchwale Zarządu Głównego Towarzystwa powołującej Asocjację, przy czym działalność Asocjacji nie może wykraczać poza granice działania Towarzystwa.

9.a.6. Asocjacja realizuje wszystkie cele statutowe Towarzystwa poprzez działania Towarzystwa wskazane w punkcie 3.2 statutu w zakresie dotyczącym dziedziny kardiologii, którą zainteresowani są członkowie Asocjacji (członkowie przekształconej Sekcji).

9.a.7. Asocjację uznaje się za ukonstytuowaną z dniem jej wpisania jako terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa do rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych dla Towarzystwa.

9.a.8. Władzami Asocjacji są: Walne Zgromadzenie Asocjacji, Zarząd Asocjacji
i Komisja Rewizyjna Asocjacji.

9.a.9. Walne Zgromadzenie Asocjacji tworzą członkowie Asocjacji wpisani na listę Członków Towarzystwa PTK.

9.a.10. Walne Zgromadzenia Asocjacji – odpowiednio Zwyczajne lub Nadzwyczajne- są zwoływane w trybie przyjętym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

9.a.11. Walne Zgromadzenie Asocjacji:

9.a.11.1.  powołuje i odwołuje członków władz Asocjacji;

9.a.11.2.   przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Asocjacji;

9.a.11.3.   rozpatruje sprawozdania: Zarządu Asocjacji z działalności Asocjacji
i Komisji Rewizyjnej Asocjacji z działalności finansowej Asocjacji
i udziela absolutorium członkom ustępującego Zarządu Asocjacji oraz członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej Asocjacji;

9.a.11.4.   rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Asocjacji;

9.a.11.5.  rozpatruje wnioski złożone przez członków Asocjacji;

9.a.11.6.  ustala liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Asocjacji;

9.a.11.7.  dokonuje innych czynności przewidzianych regulaminem organizacyjnym Asocjacji.

9.a.12.          Walne Zgromadzenie Asocjacji jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Asocjacji (quorum).
W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Asocjacji odbywa się w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Asocjacji.

9.a.13.          Uchwały Walnego Zgromadzenia Asocjacji zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Asocjacji, która to uchwała wymaga większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Asocjacji członków Asocjacji. Uchwały dotyczące wyboru członków Zarządu Asocjacji i Komisji Rewizyjnej – niezależnie od rodzaju funkcji – podejmowane są w głosowaniu tajnym.

9.a.14.          Przebieg Walnego Zgromadzenia Asocjacji jest protokołowany.

9.a.15 .Zarząd Asocjacji składa się z:

9.a.15.1.       Przewodniczącego,

9.a.15.2.       Poprzedniego Przewodniczącego,

9.a.15.3.       Przewodniczącego-Elekta,

9.a.15.4.       pozostałych członków w liczbie od 2 do 7.

9.a.16.          Zarząd Asocjacji:

9.a.16.1.   realizuje cele statutowe Towarzystwa zgodnie z punktem 9.a.6. na obszarze objętym działalnością Asocjacji;

9.a.16.2.   składa Zarządowi Głównemu Towarzystwa wnioski o przyjęcie nowych członków Towarzystwa, z wyłączeniem członków zagranicznych;

9.a.16.3.   rozstrzyga w pierwszej instancji spory wynikłe między członkami Asocjacji;

9.a.16.4.   na bieżąco współpracuje ze wszystkim jednostkami i władzami Towarzystwa.

9.a.17. Przewodniczący i Skarbnik Asocjacji z łącznego upoważnienia Przewodniczącego i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa, dysponują środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalności Asocjacji. Na wniosek Przewodniczącego Asocjacji, dodatkowe pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi Towarzystwa związanymi
z działalnością Asocjacji mogą uzyskać także dwaj inni członkowie Zarządu Asocjacji. Pełnomocnictwa te udzielane są przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa.

9.a.18.Przewodniczący Zarządu Asocjacji przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa, w terminie do 30 marca każdego roku obrotowego, sprawozdanie z działalności Asocjacji: statutowej (merytorycznej) i finansowej za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Asocjacji.

9.a.19.          Odwołanie, rezygnacja lub śmierć członka Zarządu Asocjacji w trakcie trwania kadencji, skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Zarządu
i koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Komisja Rewizyjna Asocjacji w terminie dwóch tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Asocjacji, nie później jednak niż
w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ich zarządzenia przez Komisję Rewizyjną Asocjacji.

9.a.20.          Niezależnie od postanowień punktu 9.a.19. w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Asocjacji w trakcie trwania kadencji, pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu Asocjacji przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji. W razie niemożliwości sprawowania czynności przez członka Zarządu Asocjacji w trakcie trwania kadencji pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu Asocjacji przysługuje prawo powierzenia obowiązków członka Zarządu Asocjacji osobie będącej członkiem Asocjacji na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji. Liczba osób powołanych w trybie przewidzianym niniejszym punktem nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu Asocjacji pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych.

9.a.21. Niezależnie od postanowień punktów 9.a.19 i 9.a.20., w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci lub niemożności sprawowania funkcji Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta lub Poprzedniego Przewodniczącego w trakcie trwania kadencji Zarządu Asocjacji, pozostałym członkom Zarządu Asocjacji przysługuje prawo powierzenia pełnienia funkcji odpowiednio: Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta lub Poprzedniego Przewodniczącego osobom spośród dotychczasowych członków Zarządu Asocjacji, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji. W takim przypadku Komisja Rewizyjna Asocjacji, na wniosek pozostałych członków Zarządu Asocjacji ustala nową liczbę członków Zarządu Asocjacji, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji jednak liczba członków Zarządu Asocjacji ustalona przez Komisję Rewizyjną Asocjacji nie może przekroczyć liczby wskazanej w punkcie 9.a.15.

9.a.22.          Walne Zgromadzenie Asocjacji, z zastrzeżeniem postanowień punktów 9.a.19., 9.a.20. i 9.a.21, wybiera Przewodniczącego-Elekta i członków Zarządu Asocjacji wskazanych w punkcie 9.a.15.4. zwykłą większością głosów, z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd Asocjacji i Walne Zgromadzenie Asocjacji. Wybory do Zarządu Asocjacji odbywają się w okresie 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych poprzedzających wybory do Zarządu Głównego Towarzystwa, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym odbywanie wyborów do Zarządu Głównego Towarzystwa.

9.a.23.          Przewodniczący-Elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Asocjacji zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Asocjacji ponownego wyboru) Przewodniczącym Zarządu Asocjacji nowej kadencji.

9.a.24.          Przewodniczący Zarządu Asocjacji po upływie swojej kadencji
w dotychczasowym Zarządzie Asocjacji staje się automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Asocjacji ponownego wyboru) członkiem Zarządu Głównego Asocjacji nowej kadencji, jako Poprzedni Przewodniczący.

9.a.25.          Kadencja wspólna członków Zarządu Asocjacji (za wyłączeniem członków Zarządu Asocjacji pierwszej kadencji) trwa dwa lata i rozpoczyna się od dnia, w którym rozpoczyna się kadencja członków Zarządu Głównego Towarzystwa zgodnie z punktem 7.12.

9.a.26.          Kadencja Przewodniczącego Zarządu Asocjacji oraz Poprzedniego Przewodniczącego Zarządu Asocjacji (za wyłączeniem Przewodniczącego Zarządu Asocjacji oraz Poprzedniego Przewodniczącego Zarządu Asocjacji pierwszej kadencji) rozpoczyna się z momentem wskazanym w punkcie 9.a.25.

9.a.27.          Przewodniczący Zarządu Asocjacji może pełnić tę funkcję wyłącznie przez jedną kadencję. Członkiem Zarządu Asocjacji nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, przy czym Członkowie Zarządu pierwszej kadencji mogą pełnić swoje funkcje także w dwóch kadencjach bezpośrednio następujących po kadencji pierwszej. Członek Zarządu Asocjacji, który pozostawał w Zarządzie Asocjacji przez dwie kolejne kadencje (bądź dwie oraz pierwszą kadencję dla Członków Zarządu pierwszej kadencji) zachowuje prawo do ubiegania się o funkcję Przewodniczącego-Elekta na kadencję następującą bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji. Członek Zarządu Asocjacji może ponownie zostać Członkiem Zarządu Asocjacji po upływie okresu jednej kadencji następującej bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji.

9.a.28.          Zarząd Asocjacji wybiera Sekretarza i Skarbnika spośród członków Zarządu Asocjacji, wybranych przez Walne Zgromadzenie Asocjacji.

9.a.29.          Uchwały Zarządu Głównego Asocjacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Asocjacji. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Asocjacji.

9.a.30. Komisja Rewizyjna Asocjacji składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Asocjacji. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji ustala Walne Zgromadzenie Asocjacji. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Asocjacji wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Asocjacji.

9.a.31.          Członkowie Komisji Rewizyjnej Asocjacji (za wyłączeniem członków Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji) wybierani są na wspólną dwuletnią kadencję na okres wspólnej dwuletniej kadencji Zarządu Asocjacji,
o której mowa w punkcie 9.a.25, na Walnym Zgromadzeniu Asocjacji, na którym odbywają się wybory do Zarządu Asocjacji spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępującą Komisję Rewizyjną i Walne Zgromadzenie Asocjacji.

9.a.32.          Członkowie Komisji Rewizyjnej Asocjacji mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Asocjacji.

9.a.33.          Uchwały Komisji Rewizyjnej Asocjacji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

9.a.34.          Członkowie Komisji Rewizyjnej Asocjacji nie mogą być członkami Zarządu Asocjacji,

9.a.35.          Odwołanie, rezygnacja, śmierć członka Komisji Rewizyjnej Asocjacji
w trakcie trwania kadencji, skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Asocjacji, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich zarządzenie.

9.a.36.          Niezależnie od postanowień punktu 9.a.35, w przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci członka Komisji Rewizyjnej Asocjacji w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Asocjacji przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji.

9.a.37.          W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Komisji Rewizyjnej Asocjacji, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Asocjacji przysługuje prawo powierzenia obowiązków członka Komisji Rewizyjnej Asocjacji osobie będącej członkiem Asocjacji na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji. Liczba osób powołanych w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej Asocjacji w trybie punktów 9.a.36.
i niniejszego punktu nie może przekraczać łącznie ½ składu Komisji Rewizyjnej Asocjacji pochodzących z wyboru na zasadach ogólnych.

9.a.38. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Asocjacji jest stała kontrola nad działalnością Asocjacji. Komisja Rewizyjna Asocjacji odbywa posiedzenia przynajmniej jeden raz do roku. Komisja Rewizyjna Asocjacji po dokonaniu oceny działalności statutowej (merytorycznej) i finansowej Asocjacji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Asocjacji wnioski. w tym między innymi w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia członkom Zarządu Asocjacji absolutorium.

9.a.39. Z dniem ukonstytuowania się Asocjacji dotychczasowi członkowie przekształcanej Sekcji stają się automatycznie członkami Asocjacji bez konieczności składania odrębnego oświadczenia.

9.a.40. Asocjacja prowadzi gospodarkę finansową, pod kontrolą
i w ścisłej kooperacji ze służbami finansowymi Towarzystwa.

9.a.41.          Źródłami finansowania Asocjacji są:

9.a.41.1.         środki finansowe i rzeczowe przekazane przez Towarzystwo
(z budżetu Towarzystwa) do wyłącznej dyspozycji Asocjacji;

9.a.41.2.       ustalony każdorazowo uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa procent dochodu Towarzystwa z tytułu organizacji i prowadzenia przez Asocjację imprez, kongresów oraz warsztatów tematycznych;

9.a.41.3.       darowizny dokonane na rzecz Towarzystwa ale z dyspozycją darczyńcy, iż darowizna ma być przeznaczona na działalność Asocjacji.

9.a.42.          Środki finansowe gromadzone są na wydzielonym dla Asocjacji subkoncie Towarzystwa.

9.a.43.          Kontrolę nad całością działalności Asocjacji sprawuje Zarząd Główny Towarzystwa, który w ramach sprawowanej kontroli może żądać udzielenia wszelkich informacji i dokumentów związanych z działalnością Asocjacji.

9.a.44. Kontrolę nad działalnością Komisji Rewizyjnej Asocjacji sprawuje Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

9.a.45.          Wszyscy członkowie Zarządu przekształcanej Sekcji stają się automatycznie członkami Zarządu Asocjacji pierwszej kadencji, z tym że:

9.a.45.1.       Przewodniczący Zarządu przekształcanej Sekcji staje się Przewodniczącym Zarządu Asocjacji;

9.a.45.2.       zastępca Przewodniczącego Sekcji, w tym pełniący funkcję Przewodniczącego-Elekta Zarządu przekształcanej Sekcji staje się Przewodniczącym-Elektem Zarządu Asocjacji;

9.a.45.3.       ustępujący Przewodniczący Zarządu przekształcanej Sekcji staje się Poprzednim Przewodniczącym Zarządu Asocjacji.

9.a.46 Członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji pierwszej kadencji wybiera Walne Zgromadzenie przekształcanej Sekcji w liczbie od 3-5 ustalonej przez Walne Zgromadzenie przekształcanej Sekcji.

9.a.47.          Kadencja wspólna członków pierwszego Zarządu Asocjacji i członków pierwszej Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem ukonstytuowania się Asocjacji i trwa do dnia, w którym rozpoczyna się kadencja członków Zarządu Asocjacji i Komisji Rewizyjnej wybranych po raz pierwszy od ukonstytuowania się Asocjacji zgodnie punktami 9.a.22 i 9.a.31..

 

 1. Oddziały Towarzystwa
 • Na obszarze swego działania Towarzystwo, reprezentowane przez Zarząd Główny Towarzystwa, może tworzyć i likwidować Oddziały Towarzystwa w innych miejscowościach, na wniosek co najmniej 30 członków Towarzystwa z terenu objętego działaniem Oddziału a od 1 stycznia 2021 roku na wniosek co najmniej 50 członków Towarzystwa z terenu objętego działaniem Oddziału. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje Przewodniczącego Oddziału, który kieruje Oddziałem aż do wyboru Zarządu Oddziału pierwszej kadencji, w tym Przewodniczącego
  i Przewodniczącego-Elekta pierwszej kadencji. Przewodniczący powołany przez Zarząd Główny Towarzystwa staje się automatycznie w dniu dokonywania wyborów do Zarządu Oddziału pierwszej kadencji Ustępującym Przewodniczącym.
 • Oddziały Towarzystwa nie mają osobowości prawnej i są jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa.
 • Władzami Oddziału Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału.
 • Walne Zgromadzenie Oddziału tworzą członkowie Towarzystwa z terenu objętego działaniem Oddziału. Członek Towarzystwa może być członkiem jednego Oddziału, przy czym we wniosku o przyjęcie w poczet członków kandydatów Towarzystwa należy określić, do którego Oddziału ma być przypisany wnioskodawca. Każdy członek Towarzystwa może wnioskować
  o zmianę przynależności do Oddziału poprzez skreślenie z listy członków jednego Oddziału i wpisanie na listę członków innego Oddziału, wskazanego przez wnioskodawcę. W przypadku likwidacji Oddziału – Zarząd Główny Towarzystwa
  w uchwale o likwidacji Oddziału wskazuje Oddział, na listę członków którego będą wpisani członkowie likwidowanego Oddziału. W wyniku połączenia Oddziałów dotychczasowi członkowie Oddziału przejmowanego lub Oddziałów przejmowanych automatycznie stają się członkami Oddziału przejmowanego. Strukturę i regulaminy organizacyjne Oddziałów uchwala Zarząd Główny Towarzystwa. Walne Zgromadzenia Oddziału zwoływane są w trybie przyjętym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 • Zarząd Oddziału składa się z: Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta, Ustępującego Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz członków w liczbie maksymalnie do 4, wybieranych na wspólną dwuletnią kadencję, przez Walne Zgromadzenie Oddziału zwykłą większością głosów, z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd Oddziału i Walne Zgromadzenie Oddziału. Wybory Członków Zarządu Oddziału
  i Przewodniczącego Elekta odbywają się w okresie 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych poprzedzających wybory do Zarządu Głównego Towarzystwa, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym odbywanie wyborów do Zarządu Głównego Towarzystwa. Przewodniczący, może pełnić funkcję nie dłużej niż przez jedną kadencję. Członkiem Zarządu Oddziału nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, przy czym Członkowie Zarządu Oddziału pierwszej kadencji mogą pełnić swoje funkcje także w dwóch kadencjach bezpośrednio następujących po kadencji pierwszej. Członek Zarządu Oddziału, który pozostawał w Zarządzie Oddziału przez dwie kolejne kadencje (bądź dwie kadencje oraz pierwszą kadencję dla Członków Zarządu pierwszej kadencji) zachowuje prawo do ubiegania się o funkcję Przewodniczącego-Elekta na kadencję następującą bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji. Członek Zarządu Oddziału może ponownie zostać Członkiem Zarządu Oddziału po upływie okresu jednej kadencji następującej bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji.

Funkcje Skarbnika i Sekretarza mogą być łączone decyzją Walnego Zgromadzenia Oddziału, które określa też liczbę Członków Zarządu Oddziału. Przewodniczący-Elekt staje się automatycznie po upływie kadencji Przewodniczącym, bez dokonywania osobnego wyboru.

9.5.a. Kadencja wszystkich członków Zarządu Oddziału (z wyłączeniem Członków Zarządu Oddziału pierwszej kadencji), w tym Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta, Ustępującego Przewodniczącego, Skarbnika
i Sekretarza rozpoczyna się od dnia, w którym rozpoczyna się kadencja członków Zarządu Głównego Towarzystwa zgodnie z punktem 7.12.

 • Zarząd Oddziału:
  • realizuje cele statutowe Towarzystwa na obszarze objętym jego działalnością;
  • składa Zarządowi Głównemu Towarzystwa wnioski o przyjęcie nowych członków Towarzystwa, z wyłączeniem członków zagranicznych;
  • rozstrzyga w pierwszej instancji spory wynikłe między członkami Towarzystwa na terenie działania Oddziału Towarzystwa.

9.7.  Przewodniczący i Skarbnik Oddziału z łącznego upoważnienia Prezesa
i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa, dysponują środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalnością Oddziału. Na wniosek Przewodniczącego Oddziału, dodatkowe pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalnością Oddziału mogą uzyskać także dwaj inni członkowie Zarządu Oddziału. Pełnomocnictwa te udzielane są przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa.

9.8.   Przewodniczący Oddziału przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa,
w terminie do 1 marca każdego roku obrotowego, sprawozdanie z działalności Oddziału: statutowej (merytorycznej) i finansowej za poprzedni rok obrotowy wraz z oceną Komisji Rewizyjnej Oddziału.

9.9.    Walne Zgromadzenie Oddziału:

9.9.1.    dokonuje wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia Oddziału;

9.9.2.    przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Oddziału;

9.9.3.    rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz udziela absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału oraz członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej;

9.9.4.    rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Oddziału;

9.9.5.    rozpatruje wnioski złożone przez członków Oddziału Towarzystwa.

9.10. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału jest nadzór nad działalnością Oddziału. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się co najmniej jeden raz w roku. Komisja Rewizyjna Oddziału po dokonaniu oceny merytorycznej i finansowej Oddziału przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Oddziału wnioski, m.in.
w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Oddziału absolutorium.

9.11. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału powoływani są na okres wspólnej kadencji Członków Zarządu Oddziału, o której mowa w punktach 9.5 i 9.5.a.

9.12. W przypadku ziszczenia się przesłanek przewidzianych w Statucie dla odbywania Walnego Zebrania Delegatów w miejsce Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa – Oddziały są zobowiązane do przeprowadzenia wyboru Delegatów.

9.13. Liczba Delegatów jest proporcjonalna do liczby członków Oddziału w liczbie jeden na każde rozpoczęte 50 osób będących zwykłymi członkami Towarzystwa w Oddziale.

9.14. Wyboru Delegatów Oddziały dokonują co dwa lata w roku wyborczym,
w terminie do trzech miesięcy poprzedzającym Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa, które odbywa się podczas jesiennego Kongresu. Delegatem nie może być osoba zalegająca ze składkami członkowskimi na dzień dokonywania wyboru Delegata.

9.15. Kadencja Delegata trwa dwa lata, i każdy Delegat jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich Walnych Zebraniach Delegatów Towarzystwa
w czasie kadencji Delegata. Liczba kadencji Delegata jest nieokreślona. Pełnienie funkcji Delegata może być łączone z pełnieniem wszelkich innych funkcji w ramach Towarzystwa.

9.17. W przypadku niemożności uczestniczenia w Walnym Zebraniu Delegatów przez Delegata nie ma możliwości powołania zastępstwa.

9.18. W przypadku rezygnacji Delegata z funkcji bądź śmierci Delegata w okresie kadencji Delegata – Oddział jest zobowiązany do wyboru nowego Delegata
w terminie do 12 miesięcy od momentu zaistnienia zdarzenia.

9.19.  Jeżeli liczba członków Oddziału będzie mniejsza niż liczba wskazana w pkt. 9.1 powyżej lub gdy działalność Oddziału nie będzie wypełniała warunków określonych w regulacjach wewnętrznych Towarzystwa to Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do pisemnego wezwania Zarządu Oddziału do zaprzestania naruszeń. Jeżeli sytuacja Oddziału nie ulegnie zmianie w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty wezwania to Zarząd Główny PTK może podjąć uchwałę o likwidacji Oddziału.

9.20.  Łączenie Oddziałów jest możliwe w drodze uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa o przejęciu przez jeden Oddział innego Oddziału lub Oddziałów, na wspólny wniosek zainteresowanych Oddziałów złożony do Zarządu Głównego Towarzystwa, po podjęciu przez Walne Zgromadzenia Oddziałów uchwał o woli połączenia. Walne Zgromadzenie Oddziału przejmującego podejmuje uchwałę o przejęciu innego Oddziału lub Oddziałów a Walne Zgromadzenie Oddziału przejmowanego lub Walne Zgromadzenia Oddziałów przejmowanych podejmuje/ą uchwałę o przejęciu (inkorporację) Oddziału przejmowanego przez Oddział przejmujący. Wniosek o połączenie Oddziałów winien wskazywać termin połączenia (przejęcia).

9.21.  Z dniem połączenia (przejęcia Oddziału/Oddziału), Oddział przejmowany przestaje istnieć.

 

 • Komitet organizacyjny
  • Komitet organizacyjny tworzy się w miejscu planowanego odbycia kongresu lub konferencji naukowej. Składa się on z wybranego przez Zarząd Główny Towarzystwa przewodniczącego oraz członków wybranych przez przewodniczącego w liczbie niezbędnej do wykonania zadań określonych w pkt. 10.2.
  • Do obowiązków Komitetu organizacyjnego należy:
   • szczegółowe przygotowanie kongresu lub konferencji zgodnie
    z instrukcjami zawartymi w „Poradniku Organizatora Kongresów PTK”,
   • ułożenie programu obrad z materiału dostarczonego przez komitet naukowy kongresu i w porozumieniu z tym komitetem;
   • organizowanie wystaw Towarzystwa;
   • przedstawienie Zarządowi Głównemu Towarzystwa, po zakończeniu kongresu lub konferencji naukowej, sprawozdania ze swojej działalności merytorycznej i finansowej oraz rozliczenia kongresu lub konferencji zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Poradniku Organizatora Kongresów PTK”.
  • Osoby wchodzące w skład Komitetu organizacyjnego działają w oparciu
   o pełnomocnictwo udzielone przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa, które precyzuje szczegółowy zakres umocowania,
  • Komitet organizacyjny kończy swoje czynności z chwilą przyjęcia przez Zarząd Główny Towarzystwa sprawozdania z działalności Komitetu organizacyjnego.

 

11   Komisja Nagród

 • Komisja Nagród składa się z przewodniczącego i maksymalnie do 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Przewodniczący Komisji Nagród wybrany zostaje spośród członków Zarządu Głównego Towarzystwa.
 • Zadaniem Komisji Nagród jest zapoznanie się z nowymi pracami naukowymi lub organizacyjnymi, ich ocena i wnioskowanie do Zarządu Głównego Towarzystwa o przyznanie nagród, zgodnie z regulaminem działania Komisji, zatwierdzonym przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

12   Sekcje Towarzystwa

12.1   Sekcje Towarzystwa skupiają członków Towarzystwa, zainteresowanych poszczególnymi działami kardiologii. Sekcje są powoływane przez Zarząd Główny Towarzystwa, na wniosek członka Zarządu Głównego Towarzystwa lub co najmniej 20 członków Towarzystwa, a od 1 stycznia 2021 roku co najmniej 50 członków Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa uchwala regulamin organizacyjny Sekcji Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje Przewodniczącego Zarządu Sekcji, który kieruje Sekcją aż do wyboru Zarządu Sekcji pierwszej kadencji, w tym Przewodniczącego
i Przewodniczącego-Elekta. Przewodniczący powołany przez Zarząd Główny Towarzystwa staje się automatycznie w dniu dokonywania wyborów do Zarządu Sekcji pierwszej kadencji Ustępującym Przewodniczącym pierwszej kadencji.

12.2    Zarząd Sekcji składa się z: Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta, Ustępującego Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz członków
w liczbie maksymalnie do 4, wybieranych na wspólną, dwuletnia kadencję..

12.2.a.          Kadencja wszystkich członków Zarządu Sekcji (za wyłączeniem członków Zarządu pierwszej kadencji) niezależnie od rodzaju funkcji
w Zarządzie Sekcji, w tym Przewodniczącego, Ustępującego Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta Skarbnika i Sekretarza rozpoczyna się od dnia, w którym rozpoczyna się kadencja członków Zarządu Głównego Towarzystwa zgodnie z punktem 7.12.

12.3.   Funkcje Skarbnika i Sekretarza mogą być łączone decyzją Walnego Zgromadzenia Sekcji, które określa też liczbę Członków Zarządu Sekcji.

12.4    Wyboru członków Zarządu Sekcji dokonuje Walne Zgromadzenie Sekcji zwykłą większością głosów z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd Sekcji i Walne Zgromadzenie Sekcji.

12.5   Wybory członków Zarządu Sekcji odbywają się w okresie 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych poprzedzających wybory członków do Zarządu Głównego Towarzystwa, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym odbywanie wyborów do Zarządu Głównego Towarzystwa. Przewodniczący, Ustępujący Przewodniczący i Przewodniczący-Elekt mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez jedną kadencję. Przewodniczący-Elekt, po upływie kadencji staje się automatycznie Przewodniczącym bez dokonywania osobnego wyboru i może pełnić swoją funkcję przez jedną kadencję. Przewodniczący po upływie kadencji staje się automatycznie po upływie kadencji Ustępującym Przewodniczącym bez dokonywania osobnego wyboru. Członkiem Zarządu Sekcji nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, przy czym Członkowie Zarządu Sekcji pierwszej kadencji mogą pełnić swoje funkcje także w dwóch kadencjach bezpośrednio następujących po kadencji pierwszej. Członek Zarządu Sekcji, który pozostawał w Zarządzie Sekcji przez dwie kolejne kadencje (bądź dwie kadencje oraz pierwszą kadencję dla Członków Zarządu pierwszej kadencji) zachowuje prawo do ubiegania się o funkcję Przewodniczącego-Elekta na kadencję następującą bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji. Członek Zarządu Sekcji może ponownie zostać Członkiem Zarządu Sekcji po upływie okresu jednej kadencji następującej bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji.

12.6    Przewodniczący Zarządu Sekcji wraz ze Skarbnikiem Sekcji z łącznego upoważnienia Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa dysponują środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalnością Sekcji. Na wniosek Przewodniczącego Sekcji, dodatkowe pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi Towarzystwa związanymi
z działalnością Sekcji mogą uzyskać także dwaj inni członkowie Zarządu Sekcji. Pełnomocnictwa te udzielane są przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa.

12.7    Przewodniczący Zarządu Sekcji przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa w terminie do 1 marca każdego roku obrotowego, sprawozdanie
z działalności Sekcji: merytorycznej i finansowej za poprzedni rok obrotowy.

12.8.  Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Sekcji. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekcji wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Sekcji jest nadzór nad działalnością Sekcji. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sekcji odbywają się co najmniej jeden raz w roku. Komisja Rewizyjna Sekcji po dokonaniu oceny merytorycznej i finansowej Sekcji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Sekcji wnioski, m.in.
w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu Sekcji absolutorium.

12.9.  Członkowie Komisji Rewizyjnej Sekcji powoływani są na okres wspólnej kadencji Członków Zarządu Sekcji, o której mowa w punktach 12.2. i 12.2..a.

12.10. Jeżeli liczba członków Sekcji będzie mniejsza niż liczba wskazana w punkcie 12.1 powyżej lub gdy działalność Sekcji nie będzie wypełniała warunków określonych w regulacjach wewnętrznych Towarzystwa to Zarząd Główny Towarzystwa jest zobowiązany do pisemnego wezwania Zarządu Sekcji do zaprzestania naruszeń. Jeżeli sytuacja Sekcji nie ulegnie zmianie w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty wezwania to Zarząd Główny PTK może podjąć uchwałę o likwidacji Sekcji.

 • Łączenie Sekcji jest możliwe w drodze uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa o połączeniu dwóch lub więcej Sekcji i powołaniu nowej Sekcji, na wspólny wniosek zainteresowanych Sekcji złożony do Zarządu Głównego Towarzystwa, po podjęciu przez Walne Zgromadzenia Sekcji uchwał
  o woli połączenia. Wniosek o połączenie Sekcji winien wskazywać termin połączenia i powołania nowej Sekcji i nazwę nowej Sekcji. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje Przewodniczącego Zarządu nowej Sekcji, który kieruje nową Sekcją aż do wyboru Zarządu nowej Sekcji pierwszej kadencji, w tym Przewodniczącego i Przewodniczącego-Elekta. Przewodniczący powołany przez Zarząd Główny Towarzystwa staje się automatycznie w dniu dokonywania wyborów do Zarządu nowe Sekcji pierwszej kadencji Ustępującym Przewodniczącym pierwszej kadencji.

 

 • .Z dniem połączenia dotychczasowe Sekcje przestają istnieć,
  a członkowie likwidowanych Sekcji stają się automatycznie członkami nowo powołanej Sekcji.

 

 1. Wyróżnienia i nagrody

13.1  Towarzystwo może ustalić wyróżnienia i nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów statutowych Towarzystwa lub dla samego Towarzystwa.

 • Najwyższym wyróżnieniem, które może nadać Towarzystwo jest godność Członka Honorowego Towarzystwa.
 • Towarzystwo może przyznać także inne wyróżnienia w postaci:
  • Medalu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
  • Nagrody pieniężnej.
 • Medal Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa za wybitny wkład w rozwój Towarzystwa.
 • Nagrody pieniężne przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Komisji Nagród.

 

14.     Majątek Towarzystwa

 • Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości, nieruchomości, a także dochodów z posiadanych akcji, udziałów w spółkach i innych papierów wartościowych oraz funduszy wskazanych w punkcie 14.2.
 • Fundusze Towarzystwa tworzy się:
  • ze składek członkowskich;
  • z darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji;

14.2.3   z wpisowego, wpłacanego przez uczestników zjazdów, Konferencji
i kongresów;

14.2.4   z dochodów ze zbiórek i organizowanych przez Towarzystwo imprez;

14.2.5   z odsetek i lokat bankowych od środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa;

14.2.6   ze środków z funduszy publicznych;

14.2.7   z dochodów przypadających Towarzystwu z uczestnictwa w innych organizacjach, a także z prowadzonej działalności gospodarczej, stosownie do postanowień punktu 3.6;

14.2.8   wpływów z działalności statutowej Towarzystwa;

14.2.9   dochodów z majątku Towarzystwa.

 • Wszelkie wpływy z działalności realizowanej przez Towarzystwo za pośrednictwem Asocjacji, Oddziałów, Sekcji, Komisji, wydawnictw, Komitetów organizacyjnych kongresów, konferencji i innych stałych lub powoływanych do określonych zadań struktur Towarzystwa stanowią przychody Towarzystwa.
 • Czysty zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym przez Towarzystwo przeznacza się wyłącznie na realizację celów Statutowych Towarzystwa.
 • Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwa Zarząd Główny Towarzystwa przekazuje środki finansowe Towarzystwa Asocjacjom, Oddziałom, Sekcjom, Komisjom, redakcjom, Komitetom organizacyjnym i innym stałym lub powoływanym do określonych zadań strukturom Towarzystwa.

 

15.     Postanowienia końcowe

 • Towarzystwo nie może:
  • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”);
  • przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;
  • dokonywać zakupu na preferencyjnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa członków Towarzystwa.
 • Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób przeznaczenia jego majątku na cele związane ze zwalczaniem chorób układu krążenia.
 • Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.